Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Druga tura sprawozdań w zakresie mikroinstalacji

Prezes URE przypomina o wynikającym z przepisów ustawy - Prawo energetyczne obowiązku sporządzenia przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) półrocznego sprawozdania na temat wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Zgodnie z treścią art. 9w ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne - OSD, na którego obszarze działania jest przyłączona mikroinstalacja, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania półrocznego zawierającego wykaz osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, oraz dane dotyczące:ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD,rodzaju mikroinstalacji, jej lokalizacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej.

Termin przekazania Prezesowi URE ww. sprawozdania upływa w dniu 30 lipca 2014 r.

Więcej szczegółów na temat przekazywania regulatorowi sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2014 skierowana do operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

Data publikacji : 01.07.2014

Opcje strony

do góry