Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niewypełnienie obowiązków przez odbiorców przemysłowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy przemysłowi wykonują obowiązki dotyczące uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej z OZE, kogeneracji i biogazu.

Do 31 maja 2014 r. odbiorcy ci zobowiązani byli przekazać Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki następujące dokumenty:

  • informację o wysokości wykonanego w okresie od 11 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obowiązku, o którym mowa art. 9a ust. 1 i 8 ustawy − Prawo energetyczne oraz o ilości zakupionej energii elektrycznej na własny użytek w ww. okresie, a także o wysokości kosztu energii elektrycznej oraz wartości swojej produkcji w 2012 r.,
  • oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Spośród podmiotów objętych wykazem odbiorców przemysłowych na rok 2013, zobowiązanych do złożenia powyższych dokumentów, spółki:

  • STEICO Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie oraz
  • O-I Produkcja Polska S.A. z siedzibą w Jarosławiu

nie złożyły tych dokumentów i w związku z powyższym w latach 2014 - 2018 (tj. przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek), nie mogą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a3 ustawy - Prawo energetyczne.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 34/2014.

Data publikacji : 04.09.2014

Opcje strony

do góry