Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5862,System-wsparcia-dla-wytworcow-energii-elektrycznej-w-wysokosprawnej-kogeneracji.html
15.07.2024, 03:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji

INFORMACJA ARCHIWALNA

Poniżej przedstawiamy informację w sprawie analizy finansowej dokonywanej przez Prezesa URE w ramach postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji,  dotyczącej warunków funkcjonowania infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - efekt zachęty.

Prezes URE, mając na uwadze wejście w życie postanowień Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1)oraz uwzględniając ustawowe kompetencje Prezesa URE do dokonywania w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych oceny dysponowania przez wnioskodawcę środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności objętej promesą koncesji (lub promesą zmiany koncesji) bądź oceny udokumentowania możliwości ich pozyskania (por. art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne), informuje, że każdy przedsiębiorca składający po dniu 1 lipca 2014 r. wniosek o udzielenie promesy koncesji (lub promesy zmiany koncesji) na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, powinien wypełnić i złożyć formularz  „Opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji”, opcjonalnie wraz z Załącznikiem nr 1 - celem potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w powołanych Wytycznych.

Powyższe informacje są zgodne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, która uznaje, że od dnia 1 lipca 2014 r. polski system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji musi spełnić wymagania wynikające z Wytycznych.

Ponadto stwierdzenie występowania „efektu zachęty” - przed rozpoczęciem prac -  warunkuje zgodność pomocy na dany projekt z rynkiem wewnętrznym (por. pkt 44 i pkt 50 Wytycznych).

Odpowiednie formularze - w załączeniu.

Analogiczne uwarunkowania obejmują również inwestycje w źródła odnawialne - obecnie trwają prace koncepcyjne nad przygotowaniem stosownej dokumentacji.

Data publikacji : 23.09.2014
Data modyfikacji : 06.07.2018

Opcje strony