Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bliżej powstania polsko-słowackiego interkonektora gazowego

Prezes URE wydał decyzję w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska - Słowacja.

Głównym celem projektu jest budowa dwukierunkowego połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją, które umożliwi przepływ gazu ziemnego na poziomie 4,7 mld m³ rocznie w kierunku Polska - Słowacja i 5,7 mld m³ rocznie w kierunku Słowacja - Polska z możliwością dalszej rozbudowy.

Połączenie gazowe będzie miało długość 164 km i zakłada rozbudowę systemu gazowego po stronie polskiej i słowackiej. W przypadku części polskiej - poza samym 58-kilometrowym gazociągiem łączącym obydwa systemy przesyłowe - obejmuje budowę nowych sieci gazowych o długości 47 km, rozbudowę obecnie eksploatowanych gazociągów o długości 258 km oraz budowę tłoczni gazu.

Zakładany termin rozpoczęcia eksploatacji poszczególnych zadań projektu to 2020 r.

Celem połączenia systemów przesyłowych gazu ziemnego Polski i Słowacji jest zapewnienie dywersyfikacji źródeł, tras oraz stabilności dostaw gazu dla obu krajów. Budowa połączenia między tymi dwoma systemami umożliwi przesyłanie gazu ziemnego z nowych źródeł.

Zasadnicze cele projektu obejmują:

  • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, dostawców i tras dostaw;
  • zwiększenie poziomu konkurencji;
  • usprawnienie wewnętrznego rynku gazu, w tym  wzrost integracji rynków;
  • możliwość sprzedaży nadwyżek gazu, w tym LNG i pochodzącego z niekonwencjonalnych źródeł gazu;
  • dostęp do dodatkowej infrastruktury magazynowania gazu.

 

Projekt zwiększy zintegrowanie wewnętrznych i regionalnych rynków gazu w regionie Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy, a także zapewni ogólną elastyczność dla całego regionu tworząc dynamiczny i dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny oraz promując konkurencyjność w zakresie potrzeb rynkowych w obu sieciach.

Po stronie polskiej podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań objętych wnioskiem inwestycyjnym - złożonym do Prezesa URE na podstawie art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 347/2013 z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej - jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Dwukierunkowe połączenie systemowe pomiędzy Polską a Słowacją jest częścią Korytarza Gazowego Północ-Południe, zainicjowanego przez Grupę Wyszehradzką. Jego rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zakłada się, że projekt, który otrzymał od Komisji Europejskiej status Projektu Wspólnego Zainteresowania (PCI - Project of Common Interest), szczególnie w przypadku Polski wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw gazu oraz integrację rynków poprzez dywersyfikację dróg zaopatrzenia w paliwo gazowe.

Trasa będzie rozpoczynała się na terytorium Polski w istniejącym węźle Strachocina, a następnie będzie przebiegała przez obszar powiatu sanockiego w województwie Podkarpackim przechodząc przez trzy gminy miejskie: Sanok, Bukowsko i Komańcza. Granicę polsko-słowacką przekroczy w okolicy Przełęczy Łupkowskiej. Następnie trasa połączenia międzysystemowego będzie biegła przez dwa regiony - Prešovský i Košický - do tłoczni gazu Veľké Kapušany.

Prezes URE zaakceptował sposób transgranicznej alokacji kosztów ponoszonych przez OGP Gaz-System S.A. w związku z realizacją projektu połączenia gazowego, mając na uwadze ograniczenie ryzyka inwestycyjnego dotyczącego budowy połączenia po obydwu stronach granicy.

Symetryczna decyzja, uzgodniona z Prezesem URE, została również wydana przez Regulatora Republiki Słowackiej w odniesieniu do słowackiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Eustream a.s.

Projekt zakłada również pozyskanie części kwoty niezbędnej na realizację przez Gaz-System wskazanego projektu przychodami pozyskanymi ze środków UE z funduszu Connecting Europe Facility. Wydanie decyzji w sprawie wniosku inwestycyjnego warunkuje ubieganie się przez operatorów o wsparcie finansowe z tego źródła, co zgodnie z założeniami ma ograniczyć skutki taryfowe planowanego połączenia przenoszone na użytkowników sieci.

Wydając decyzję Prezes URE uznał za uzasadniony wspólny wniosek inwestycyjny polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego - OGP Gaz-System S.A. oraz słowackiego operatora systemu przesyłowego gazowego - Eustream a.s. o skoordynowane podjęcie decyzji w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Polska - Słowacja, a także o jej uwzględnienie w taryfach dla usług przesyłania paliw gazowych.

Szczegóły znajdują się w decyzji Prezesa URE w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu połączenia gazowego Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka.

Data publikacji : 28.11.2014

Opcje strony

do góry