Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w sprawozdawczości kwartalnej na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, że dla sprawozdań kwartalnych składanych za I kwartał 2015 r. oraz kwartały następne, zmianie ulega zakres merytoryczny tych sprawozdań, ich adresaci oraz wzory sprawozdań.

Począwszy od sprawozdań składanych za I kwartał 2015 r., wytwórcy zostali zobowiązani do ich składania jedynie do Agencji Rynku Rolnego, a producenci nadal do Urzędu Regulacji Energetyki.

Wzór sprawozdania producenta, obowiązujący od 1 stycznia 2015 r., określił Minister Gospodarki w rozporządzeniu z 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1861).

Wzór sprawozdania wytwórcy, stosowany od 1 stycznia 2015 r., zostanie udostępniony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Powyższe oznacza, że dotychczasowe wzory, oznaczone symbolami DPE 4.1 i DPE 4.2, opracowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nie mają zastosowania dla sprawozdań składanych za I kwartał 2015 r. oraz kwartały następne.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, tj. wytwórcy, są zobowiązani do złożenia sprawozdań kwartalnych za IV kwartał 2014 r. wg dotychczasowych zasad, tj. do Agencji Rynku Rolnego oraz do Urzędu Regulacji Energetyki na dotychczasowych formularzach sprawozdawczych DPE 4.1.

Podobnie przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie:

  • wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub
  • importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich wykorzystania do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych,

tj. producenci, zobowiązani są do złożenia sprawozdań kwartalnych za IV kwartał 2014 r. wg dotychczasowych zasad, tj. do Urzędu Regulacji Energetyki na dotychczasowych formularzach sprawozdawczych DPE 4.2. Formularze te dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce Monitorowanie - ankiety i arkusze / Paliwa ciekłe.

Terminy składania sprawozdań kwartalnych przez wytwórców i producentów nie ulegają zmianie - należy je przekazać w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału.

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2015.

Data publikacji : 08.01.2015

Opcje strony

do góry