Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe formularze opisu techniczno-ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE

URE przypomina, że w konsekwencji zmian  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) wprowadzonych ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do Prezesa URE, na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy (art. 43 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne).

Na podstawie przesłanego opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, Prezes URE stwierdza w decyzji o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, czy dana inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 43 ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne).

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w URE sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej URE formularze opisu, o których mowa w art. 43 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne. Formularze dotyczą:

Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska potwierdzenia, o którym mowa powyżej, dla inwestycji, o której mowa w art. 43 ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne (inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie art. 179 pkt 24 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. po 4 maja 2015 r.), nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o których mowa w art. 9e ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 44 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji (art. 43 ust. 10 ustawy - Prawo energetyczne).

Data publikacji : 03.07.2015
Data modyfikacji : 07.07.2015

Opcje strony

do góry