Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuletyn URE nr 3/2015

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika URE, w którym przedstawiamy raport Prezesa URE pt. „Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe”. Raport podzielony jest na trzy części. W pierwszej omówione zostały zagadnienia dotyczące gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o projektach inwestycyjnych będących w obszarze zainteresowania UE. Część druga zawiera ocenę warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. W części trzeciej  zawarto zagadnienia i kwestie problemowe, które wymagają - według regulatora - podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do sprawnej i prawidłowej realizacji polskiej polityki energetycznej.

W Biuletynie, oprócz raportu, znalazły się także ważne dla sektora informacje i komunikaty Prezesa URE, w tym m.in.: średnia kwartalna cena energii  elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego, wysokość zaktualizowanej na 2016 r. kwoty kosztów osieroconych, wysokość korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego za 2014 r., średnie kwartalne ceny zakupu  gazu ziemnego z zagranicy.

Data publikacji : 06.10.2015
Data modyfikacji : 12.10.2015

Opcje strony

do góry