Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6287,Rozstrzygnieto-trzeci-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektyw.html
19.05.2024, 19:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięto trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Komisja przetargowa wybrała 502 przedsięwzięcia spośród 735 zgłoszonych do przetargu.

W  Biuletynie Informacji Publicznej URE został zamieszczony protokół z przebiegu kolejnego, trzeciego już przetargu, w wyniku którego wyłoniono 502 przedsięwzięcia, które będą mogły składać do Prezesa URE wnioski (tu formularz) o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 19 grudnia 2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 735 ofert. Komisja  wybrała 502 oferty (załącznik nr 2 do protokołu). Komisja odrzuciła 230 ofert (załącznik nr 1) oraz nie zaakceptowała 3 ofert (załącznik nr 3).

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej.

 Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce efektywność energetyczna.

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 12.10.2015

Opcje strony