Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

30 października mija termin złożenia sprawozdania kwartalnego przez wytwórców w małej instalacji

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy działający w zakresie małych instalacji są zobowiązani przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.

Z przepisu przejściowego, zamieszczonego w art. 215 wspomnianej ustawy wynika, że wytwórcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (4 maja br.) posiadali ważne koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i zostali z urzędu wpisani do rejestru wytwórców w małej instalacji, po raz pierwszy przekazują sprawozdania kwartalne za kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym ustawa OZE weszła w życie.
Analogicznie, wytwórcy wpisani w okresie do dnia 30 września 2015 r. do rejestru małych instalacji na podstawie wniosku o wpis do tego rejestru również zobowiązani są przekazać Prezesowi URE pierwsze sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2015 r.
Wskazane wyżej podmioty mają obowiązek przekazania sprawozdania za III kwartał 2015 r. w terminie do 30 października 2015 r.

Szczegóły, w tym adresy, na które należy nadsyłać sprawozdania, znajdują się w załączniku, a także - wraz ze wzorem formularza sprawozdawczego - na stronie: http://bip.ure.gov.pl/bip/rejestry-i-bazy/rejestr-wytworcow-energ/2138,Rejestr-wytworcow-energii-w-malej-instalacji.html

Data publikacji : 12.10.2015
Data modyfikacji : 13.10.2015

Opcje strony

do góry