Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 15 listopada br. należy przesłać do URE plany wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Prezes URE, w zamieszczonej poniżej Informacji w sprawie obowiązku opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwraca uwagę na konieczność terminowej realizacji przez operatorów systemów gazowych obowiązku przedłożenia regulatorowi planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego oraz ujednolicenia praktyki opracowywania takich planów, w szczególności w związku z wdrożeniem systemu rozliczeń opartego na jednostkach energii.

Plany ograniczeń powinny być przedkładane Prezesowi URE do zatwierdzenia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie do 15 listopada br. z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Zgodnie z zapisami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, operatorzy systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów połączonych gazowych są obowiązani do opracowywania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Corocznie zaktualizowane plany ww. operatorzy mają obowiązek przedłożyć, w terminie do 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.

Regulator podkreśla, że opracowując plany ograniczeń operatorzy systemów gazowych powinni kierować się zasadami określonymi w art. 53-59 ustawy o zapasach oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Data publikacji : 22.10.2015

Opcje strony

do góry