Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdania z realizacji obowiązku w zakresie umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2014 r. - korekta objaśnień do Załącznika Nr 1

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie internetowej URE oraz przesłanego do przedsiębiorstw energetycznych sprzedających energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP pisma Prezesa URE z 12 listopada 2015 r. w sprawie przekazania przez te podmioty informacji na temat sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w 2014 r. - uprzejmie informujemy, że w treści objaśnień do Załącznika Nr 1 - „Efektywność Energetyczna - Energia elektryczna” odnoszących się do wierszy 6 - 7.2, 8 - 8.2 oraz 9 - 9.2 omyłkowo wskazano, iż  przy określaniu kwoty przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym należy uwzględnić koszt realizacji obowiązku uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji, względnie uiszczenia opłaty zastępczej poniesiony w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. W ww. rubrykach należy uwzględnić koszt poniesiony w powyższym zakresie w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Wobec powyższego na stronie internetowej URE został zamieszczony zaktualizowany Załącznik Nr 1 do Pisma Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 listopada 2015 r.

Data publikacji : 24.12.2015

Opcje strony

do góry