Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdania z realizacji przez przedsiębiorstwa „obliga giełdowego”

Do 31 marca 2016 r. przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji obowiązków tzw. publicznej sprzedaży energii, zwanej też „obligiem giełdowym”.

Sprawozdanie z realizacji obowiązku publicznej sprzedaży w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w 2015 r., powinno obejmować część opisową oraz analityczną zawierającą formularz sprawozdawczy, analogicznie jak w roku ubiegłym.

Przedmiotowe sprawozdanie będzie podstawowym dokumentem, który posłuży Prezesowi URE do skontrolowania, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4a ustawy - Prawo energetyczne, czy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, wypełniło w 2015 r. nałożony na niego obowiązek publicznej sprzedaży, o którym mowa w art. 49a ust 1 i 2 tej ustawy.
W przypadku stwierdzenia niewypełnienia tego obowiązku, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia przedsiębiorstwu energetycznemu kary pieniężnej na mocy art. 56 ust. 1 pkt 32 ustawy - Prawo energetyczne.

 

Sprawozdanie należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: art49a@ure.gov.pl.

Szczegóły znajdują się w poniżej zamieszczonej Informacji Prezesa URE.

Data publikacji: 16.03.2016
Data modyfikacji: 17.03.2016

Opcje strony

do góry