Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii po wejściu w życie ustawy OZE

W dniu 14 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora elektroenergetycznego dotyczące zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście regulacji dotyczących zasad bilansowania handlowego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele operatora systemu przesyłowego, sprzedawcy pełniący funkcję sprzedawcy z urzędu oraz organizacji zrzeszających wytwórców energii odnawialnej. Przedmiotem spotkania było omówienie problemów związanych z nowymi regulacjami określonymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wprowadziły one z dniem 1 lipca 2016 r. nowe zasady wsparcia w obszarze wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dokonując tym samym zmian niektórych zasad funkcjonowania na rynku elektroenergetycznym.

Uczestnicy rynku energii niejednokrotnie sygnalizowali Prezesowi URE swoje wątpliwości związane z praktyczną realizacją obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE przez sprzedawcę z urzędu/zobowiązanego w kontekście określonych w ustawie - Prawo energetyczne zagadnień dotyczących bilansowania handlowego.

W trakcie spotkania uczestnikom przedstawiono stanowisko regulacyjne Prezesa URE zawierające interpretację przepisów, a także określające ogólne zasady współpracy pomiędzy uczestnikami rynku.

Podczas dyskusji z przedstawicielami sektora elektroenergetycznego szczególny nacisk położono na potrzebę polubownego rozwiązywania zaistniałych problemów uwzględniającego zarówno obowiązujące, jak i wchodzące w życie od 1 lipca 2016 r. przepisy prawa oraz zasadę swobody umów cywilnoprawnych. Jednocześnie wskazano na możliwy sposób działania organu regulacyjnego w sytuacji, gdyby dochodziło do sporów.

Data publikacji: 18.03.2016

Opcje strony

do góry