Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi numer Biuletynu URE w sieci

Kolejny numer flagowej publikacji Urzędu Regulacji Energetyki stanowi Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2015 r. Dokument, który zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony po raz pierwszy Ministrowi Energii, zawiera pełną charakterystykę prac podejmowanych w URE z myślą o rozwoju rynku energii w Polsce.

Prezentowane Sprawozdanie zostało podzielone na trzy części, w których szczegółowo opisano działania podejmowane przez regulatora rynków energii zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Część I ww. dokumentu poświęcona została w szczególności kwestiom dotyczącym organizacji i funkcjonowania samego urzędu. Zwrócono tu również uwagę na wyniki kontroli, którym podlegała działalność Prezesa URE w roku ubiegłym. Z kolei działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i podsektorze paliw ciekłych przedstawiono w części II Sprawozdania. W ostatniej zaś III części dokumentu podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do wzmocnienia pozycji odbiorcy paliw i energii.

Ważne miejsce w publikacji zajmują również: próba oceny najważniejszych problemów sektora oraz zagadnienia i kwestie problemowe, które wymagają - według Prezesa URE - podjęcia działań, w tym czynności legislacyjnych, zmierzających do sprawnej i prawidłowej realizacji polskiej polityki energetycznej.

Zapraszamy do lektury!

Data publikacji : 05.07.2016

Opcje strony

do góry