Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięto czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Spośród 1120 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja przetargowa wybrała 983 przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej - 495 023,296 toe, który w przybliżeniu odpowiada dwukrotności dotychczas wydanych świadectw efektywności energetycznej z trzech wcześniej rozstrzygniętych przetargów.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 grudnia 2015 r. w sprawie czwartego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 1120 ofert. Komisja odrzuciła 137 ofert - załącznik nr 1. Komisja  wybrała 983 oferty - załącznik nr 2 do protokołu. W  Biuletynie Informacji Publicznej URE został zamieszczony protokół z przebiegu czwartego przetargu. W przypadku 983 przedsięwzięć, które zostały wybrane przez Komisję, podmioty które wygrały przetarg mogą uzyskać - po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się na stronie URE - świadectwa efektywności energetycznej. Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu przesłanek przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 2018 rok  jest ostatnim rokiem, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 

Szczegóły znajdują się w komunikacie - Czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty.

Data publikacji : 06.07.2016
Data modyfikacji : 12.07.2016

Opcje strony

do góry