Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca procedury potwierdzania tzw. „efektu zachęty”

W związku z wejściem w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE wskazuje, że nie ulega zmianie treść art. 43 ust. 7-10 ustawy - Prawo energetyczne.

Zgodnie z brzmieniem tego artykułu dla inwestycji, dla której rozpoczęcie prac nastąpi po wejściu w życie ustawy OZE, istnieje obowiązek załączania do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy OZE - opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji.

Wytwórca, który nie uzyska dla ww. inwestycji potwierdzenia, o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy - Prawo energetyczne, nie może wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji albo świadectwa pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ustawy - Prawo energetyczne albo art. 44 ust. 1 ustawy OZE dla energii elektrycznej wytworzonej w tej inwestycji.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2016 w sprawie brzmienia art. 43 ustawy - Prawo energetyczne w związku z wejściem w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii - procedura potwierdzania tzw. „efektu zachęty”.

Data publikacji : 12.08.2016

Opcje strony

do góry