Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego, wynikające z ustawy OZE

Nawiązując do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. należy wskazać, że przepisy ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) nakładają na operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego zadania wynikające z wyznaczenia przez Prezesa URE w drodze decyzji sprzedawcy zobowiązanego na terenie działania danego operatora.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy OZE decyzje o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z tym, w myśl art. 40 ust. 6 ustawy OZE operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są zobowiązani do niezwłocznego zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy OZE po wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych mają obowiązek niezwłocznego zawarcia z tym sprzedawcą umowy o świadczenie usług przesyłania albo umowy o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany tych umów, w celu umożliwienia realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego dokonania obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1 lub w art. 92 ust. 1 ustawy OZE.

Ponadto należy przypomnieć, że stosownie do treści art. 168 pkt 9 ustawy OZE, karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 lub 6 ww. ustawy. Zgodnie z art. 170 ust. 4 pkt 1 ustawy OZE wysokość kary pieniężnej wynosi w tym przypadku 10 000 zł.

Data publikacji : 24.10.2016

Opcje strony

do góry