Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6814,Zasady-uwzgledniania-zwrotu-z-kapitalu-w-taryfach-dla-ciepla-zatwierdzanych-w-20.html
2020-09-25, 05:33

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w 2017 r.

W Informacji Prezesa URE nr 65/2016 zostały przedstawione zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w 2017 roku.

W kalkulacji średnioważonego kosztu kapitału (WACC) dla taryf zatwierdzanych w 2017 r. należy uwzględnić stopę wolną od ryzyka na poziomie 2,454%.

Ponadto w Informacji przypomniano, że została ona sporządzona w oparciu o metodę ustaloną i opublikowaną w Informacji nr 47/2015 z 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2016 - 2020.

Szczegóły w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 65/2016.

Data publikacji : 12.12.2016

Opcje strony