Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządca Rozliczeń S.A. - podmiot odpowiedzialny za rozliczenia i wypłaty środków na pokrycie ujemnego salda w ramach aukcyjnego systemu wsparcia

Uprzejmie informujemy, że w myśl art. 106 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.; dalej „ustawa OZE”), przewidziane w tej ustawie zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, w zakresie rozliczania i wypłaty środków na pokrycie ujemnego salda, o których mowa w art. 92 w zw. z art. 93 ustawy OZE wykonuje Zarządca Rozliczeń S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy OZE wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrały w aukcjach, w celu sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OZE, są zobowiązani w szczególności do przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej - Zarządcy Rozliczeń S.A. - w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, sprawozdania miesięcznego zawierającego informacje, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 i 2 tej ustawy, oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda, obliczonego zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie.

Zagadnienia związane z weryfikacją przez operatora rozliczeń energii odnawialnej - Zarządcę Rozliczeń S.A. - wniosku o pokrycie ujemnego salda oraz z wypłatami ujemnego salda reguluje art. 93 ust. 9 ustawy OZE.

Dodatkowo, uprzejmie informujmy, że Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW wygrały aukcje, przeprowadzone w dniu 30 grudnia 2016 r., do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących rozliczania ujemnego salda, które odbędą się w Warszawie w dniach 17-18 stycznia br.

Szczegółowe informacje odnośnie spotkań znajdują się na stronie Zarządcy Rozliczeń S.A.

Dane kontaktowe do Zarządcy Rozliczeń S.A. w sprawach OZE:
tel.: +48 22 242 18 94
e-mail: oze@zrsa.pl.

Data publikacji: 13.01.2017

Opcje strony

do góry