Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Prezesa URE w zakresie ochrony uzasadnionych interesów odbiorców ws. Energetycznego Centrum S.A.

27 stycznia 2017 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi przedsiębiorcy Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie dokumentów i informacji będących w posiadaniu Prezesa URE zachodzi podejrzenie, że Koncesjonariusz wprowadzał odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w błąd, co do warunków dostarczania im tych paliw, a także nie udzielał im pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Spowodowało to wpływ skarg do Prezesa URE w tej sprawie.

Warunek 2.2.2. koncesji na obrót paliwami gazowymi zobowiązuje Koncesjonariusza „do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzenie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków. W szczególności postanowienia umów zawieranych z odbiorcami powinny być czytelne i zrozumiałe, a postanowienia inne niż związane z dostarczaniem paliw gazowych (art. 5 ustawy - Prawo energetyczne), powinny być odrębnie i wyraźnie oznaczone. Umowa powinna wyraźnie określać koszty wynikające z postanowień innych niż dotyczących realizacji usług związanych z dostarczaniem paliw gazowych”.

 

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE cofa koncesję w przypadku, gdy przedsiębiorca rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 41 ust. 3 tej ustawy w związku z art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Do zakresu działania Prezesa URE należy podejmowanie działań informacyjnych mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, w szczególności publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczących powtarzających się lub istotnych problemów prowadzących do sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, a także o przedsiębiorstwach energetycznych, na które zostały złożone uzasadnione skargi tych odbiorców dotyczące tych problemów - zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 21d ustawy - Prawo energetyczne.

 

Szczegóły w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2017 w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców.

Data publikacji : 15.02.2017

Opcje strony

do góry