Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7028,Nowy-numer-Biuletynu-URE-juz-w-sieci.html
23.07.2024, 23:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy numer Biuletynu URE już w sieci

W najnowszym wydaniu Biuletynu URE opublikowano cztery analityczne artykuły poświęcone różnorodnej tematyce z zakresu procesów zachodzących w szeroko pojętej energetyce. Pierwszy dotyczy zagadnień prawnych - nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji jako zachowanie przedsiębiorstwa energetycznego podlegające karze pieniężnej wymierzanej przez Prezesa URE zgodnie z przepisami Prawa energetycznego. Kolejny poświęcony jest nowym, alternatywnym metodom rozwiązywania sporów w energetyce i nowego organu, jakim jest Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE. W tym numerze przeczytamy także na temat Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 oraz zapoznamy się z próbą oceny Prezesa URE jako regulatora rynku energii w Polsce magistranta UW.

Ponadto standardowo zamieszczono Informacje i Komunikaty Prezesa URE istotne dla sektora, w tym m.in. stopy wolne od ryzyka, średnie kwartalne ceny energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży, obowiązki wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii, obowiązki w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za 2016 r., obowiązki sprzedawców zobowiązanych, różnice w sposobie realizacji obowiązków na gruncie dotychczasowej i nowej ustawy o efektywności energetycznej, średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, stawka opłaty OZE na 2017 r., wykazy odbiorców przemysłowych, średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, średnia cena energii dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, czy też wyniki aukcji OZE.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 13.05.2017

Opcje strony