Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czwarty raport Prezesa URE o działalności gospodarczej w sektorze energetycznym oraz planach rozwoju operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego. Pierwsze opracowanie powstało w 2011 r.

Prezes URE, zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne, co dwa lata sporządza raport o warunkach gospodarowania w sektorze energetycznym, zawierający także ocenę planów rozwoju OSP i OSD pod kątem przyszłego bezpieczeństwa zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe. Podobnie jak w poprzedniej edycji poszerzono jego zawartość o informacje dotyczące sektora paliw gazowych, w zakresie analogicznym jak dla elektroenergetyki.

Dokument składa się z trzech głównych części. W pierwszej omówiono zagadnienia gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o projektach inwestycyjnych krajowych firm sektora wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi krajowego systemu elektroenergetycznego i gazowego. Część druga zawiera ocenę warunków podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i paliw gazowych. W części trzeciej zasygnalizowano propozycje zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby realizację zadań w tym zakresie.

Raport, przekazany w końcu czerwca br. ministrowi energii jest dostępny na dedykowanej tym dokumentom stronie internetowej URE.

Polecamy lekturę pełnej treści tegorocznego raportu.

Data publikacji : 07.07.2017

Opcje strony

do góry