Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 5 sierpnia br. obowiązek przekazania do Prezesa URE informacji o wielkości utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego lub wniosku o cofnięcie koncesji lub oświadczenia zaprzestania przywozu gazu ziemnego, wynikające z lipcowej nowelizacji ustawy o zapasach, przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego

W związku z istotnymi zmianami, które wprowadziła ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, Prezes URE wydał Komunikat dotyczący sposobu realizacji obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego.

Do 5 sierpnia 2017 r. przedsiębiorstwa i podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego przekazują informacje o wielkości zapasów obowiązkowych Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu ich weryfikacji.

Zgodnie z art. 7 ustawy o zmianie ustawy o zapasach obowiązku utrzymywania zapasów nie stosuje się do:

  1. przedsiębiorstwa energetycznego, które wykonywało działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, jeżeli do dnia 5 sierpnia 2017 r. złoży wniosek o cofnięcie koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnie tę koncesję do dnia 1 października 2017 r.,

lub

  1. podmiotu, który zaprzestanie przywozu gazu ziemnego do dnia 5 sierpnia 2017 r. i złoży do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie o zaprzestaniu tego przywozu pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wobec faktu, że termin 5 sierpnia 2017 r.  przypada na sobotę, ww. termin zostanie zachowany w przypadku nadania, do dnia 7 sierpnia 2017 r., pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe.

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2017.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z tekstem ustawy o zmianie ustawy o zapasach celem właściwego i terminowego wywiązania się z pozostałych obowiązków, które ustawa nakłada na podmioty zobowiązane.

Data publikacji : 21.07.2017
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry