Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7146,Korekty-kosztow-osieroconych-i-rocznych-kosztow-powstalych-w-jednostkach-opalany.html
2021-10-17, 21:26

Strona znajduje się w archiwum.

Korekty kosztów osieroconych i rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 rok

Działając na podstawie zapisów ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długookresowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (ustawy KDT), Prezes URE ustalił wysokość korekt rocznych zaliczek wypłaconych wytwórcom na poczet kosztów osieroconych za 2016 r. oraz wysokość korekt rocznych zaliczek na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego, powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 r.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych zostały wypłacone za 2016 r. w łącznej kwocie 464 482 089 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek ustalono korekty, których suma wynosi 378 178 276 zł.

Zaliczki na pokrycie kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym były wypłacone w 2016 r. w kwocie 73 450 000 zł. W wyniku rozliczenia tych zaliczek, korekta roczna kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wynosi 10 470 480 zł.

Saldo środków publicznych przekazanych wytwórcom z uwzględnieniem rocznych korekt za 2016 r. wyniosło 926 580 845 zł.

Więcej szczegółów znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2017 w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2016 rok.   

Natomiast indywidualne rozliczenie każdego z wytwórców objętych wspomnianą wyżej ustawą znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 54/2017 w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2016 r. - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej.

Data publikacji: 04.08.2017

Opcje strony