Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport Krajowy Prezesa URE za 2016 rok już dostępny

Raport Krajowy Prezesa URE, przekazywany Komisji Europejskiej, opisuje ogólną sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce oraz główne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to ze stałego monitorowania sytuacji w całym sektorze, a także systematycznego gromadzenia i przetwarzania informacji o krajowym rynku energii.

Jednym z istotnych wydarzeń na szczeblu krajowym w 2016 r., było przedstawienie projektu liberalizacji krajowego rynku gazu. Określony został harmonogram odchodzenia od cen regulowanych gazu.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie Regulatora w obszarze europejskim, w ub.r. kontynuowane były działania zmierzające do rozwiązania problemu przepływów kołowych. Zaangażowanie Prezesa URE w tym zakresie dotyczyło implementacji Opinii ACER wydanej we wrześniu 2015 r., potwierdzającej niezgodność z prawem unijnym braku procedury alokacji na granicy niemiecko-austriackiej, a także występowania w roli interwenienta w postępowaniu przed Radą Odwoławczą ACER.

Dokładny opis działań polskiego Regulatora na rzecz dalszego rozwoju i integracji rynku energii, podejmowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, został szczegółowo przedstawiony w Raporcie Rocznym Prezesa URE - 2017. Czytelnicy Raportu znajdą w nim m.in. informacje na temat kondycji hurtowego i detalicznego rynku paliw i energii w Polsce w 2016 r., działań regulatora w obszarze promocji konkurencji i przejrzystości tego rynku oraz starań na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy.

Zapraszamy do lektury dokumentu.

Data publikacji : 06.09.2017

Opcje strony

do góry