Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany taryf dla energii elektrycznej w związku z nowym rozporządzeniem taryfowym ministra energii

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej na 2018 r.

W związku z nowym rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500), czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło 29 grudnia 2017 do Prezesa URE o zmianę taryfy r. Dotychczas innogy Stoen Operator nie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do Prezesa URE.

Zmiany taryf polegają na utworzeniu odrębnej dodatkowej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 2200  do 600. W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżona stawka opłaty zmiennej, jednakże w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku. Zmiany te będą widoczne w „części dystrybucyjnej” rachunków za energię elektryczną.

Należy zwrócić uwagę, że po wielu latach starań Prezesa URE w nowym rozporządzeniu został uwzględniony zapis bardzo istotny z punktu widzenia Konsumenta. Sprawa dotyczy wypłacania bonifikat przez przedsiębiorstwa energetyczne za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej w uzasadnionych przypadkach. Dotychczas przedsiębiorstwo wypłacało (przysługujące na podstawie taryfy lub umowy) bonifikaty, na wniosek Klienta. Natomiast od następnego roku czyli od 1 stycznia 2019  r. na mocy prawa to przedsiębiorstwo energetyczne (w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej) wypłaci odbiorcy bonifikatę, bez konieczności składania wniosku przez Klienta i ubiegania się o przysługujące im prawa. Jednocześnie, w zakresie bonifikat za niedostarczenie odbiorcy energii, można będzie się o tym przekonać na podstawie otrzymanej faktury, ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek zamieszczenia na fakturze wielkości przerw w dostawach podlegających bonifikacie. Jednak należy pamiętać, że przez 2018 r. obowiązują jeszcze ‘stare’ zasady, obligujące odbiorcę do złożenia wniosku w celu wypłaty należnej im bonifikaty w przypadkach niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców czy parametrów jakościowych energii elektrycznej.

W praktyce dotychczas niewielu odbiorców w gospodarstwach domowych ubiegało się,  poprzez złożenie odpowiedniego wniosku, o przysługujące im bonifikaty.

Zmiany taryf dla 4 OSDp zostały zatwierdzone przez Prezesa URE 3 stycznia 2018 r. Decyzje taryfowe zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Energia Elektryczna.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania

Data publikacji : 04.01.2018

Opcje strony

do góry