Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Najnowszy numer Biuletynu URE już dostępny

W Biuletynie URE nr 4/2017 prezentujemy podsumowanie 20 lat budowy i transformacji rynków energii elektrycznej, ciepła oraz paliw ciekłych i gazowych w Polsce z punktu widzenia powstałego wówczas Urzędu Regulacji Energetyki. Jako pierwszy przedstawiamy hasłowy przegląd najważniejszych wydarzeń, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich dwóch dekad rozbudowy i zmian rynku energii w Polsce. Drugi materiał podsumowujący to szczegółowy opis wybranych zjawisk zachodzących w latach 1997-2007, w głównej mierze oparty na Sprawozdaniach z działalności Prezesa URE z tamtych lat.

W kwartalniku przedstawiamy także informacje na temat przyjętej przez Komisję Europejską trzeciej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Przybliżone zostały korzyści wynikające z wpisania danego projektu na tę listę. W tym numerze prezentujemy również materiał dotyczący, mającego wkrótce nastąpić, uregulowania prawnego statusu i ochrony tzw. sygnalisty (whistleblower), informującego o nadużyciach lub korupcji w swoim miejscu pracy.

Ponadto w Biuletynie nie mogło zabraknąć istotnych dla sektora informacji i komunikatów, jak np. stopy wolnej od ryzyka, wykazu odbiorców przemysłowych, zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła, średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium RP, wysokości stawki opłaty OZE, średnich cen sprzedaży energii elektrycznej, a także danych dotyczących taryf dla ciepła, koncesjonowania oraz operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 05.02.2018

Opcje strony

do góry