Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Do 31 marca realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach spoczywających na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427).

Obowiązki te obejmują w szczególności:

  1. Niezwłoczne informowanie o adresie do doręczeń na terytorium RP oraz o osobie upoważnionej do reprezentowania - w przypadku podmiotu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,
  2. Informowanie o wspólnej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku (art. 30d ust. 2 ustawy).
  3. Informowanie o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, w terminie do dnia 31 marca każdego roku (art. 30e ust. 2 ustawy).
  4. Przekazywanie sprawozdań rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym (art. 30i ust. 1 ustawy).

Pierwsze sprawozdanie roczne należy przekazać do Prezesa URE do dnia 31 marca 2018 r.

Pełna informacja na ten temat, w tym wskazówki dot. sporządzania sprawozdania w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 21/ 201 w sprawie niektórych obowiązków spoczywających na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Data publikacji : 14.03.2018

Opcje strony

do góry