Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii.

Realizując obowiązki publikacyjne, regulator przekazuje informacje dotyczące:

  • wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r.
    w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
    z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).
  • średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017.
  • średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017.
  • średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017.

Informacja Prezesa URE Nr 23/2018 w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).

Informacja Prezesa URE Nr 24/201  w sprawie  średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017.

Informacja Prezesa URE Nr 25/2018 w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017.

Informacja Prezesa URE Nr 26/2018 w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017.

Data publikacji : 29.03.2018

Opcje strony

do góry