Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

7 września 2018 r. mija termin realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru

Prezes URE przypomina, że każde przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone operatorem systemu elektroenergetycznego, jest zobowiązane przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia propozycję wymogów ogólnego stosowania lub metod stosowanych do obliczania lub ustanawiania takich wymogów, wynikających z NC DCC, w terminie do 7 września 2018 r.

Obowiązek ten wynika z  rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

Powyższe rozporządzenie określa wymogi techniczne dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej:

  • instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
  • instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego,
  • systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
  • jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów systemów i właściwych OSP.

Pisemny wniosek OSD o zatwierdzenie propozycji wymogów należy przesłać na adres: Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2018 r. z adnotacją o zgodności z propozycją wymogów udostępnionych przez PSE S.A.

Szczegóły w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2018.

Data publikacji : 08.08.2018
Data modyfikacji : 09.08.2018

Opcje strony

do góry