Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazywanie informacji o ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE

Przypominamy, że operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jako płatnik opłaty OZE, jest zobowiązany przekazywać operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informację o:

  1. ilościach energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE
  2. wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE

- w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 101 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W związku z nowelizacją ustawy OZE, nastąpiła zmiana zakresu danych przekazywanych Prezesowi URE zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa URE nr 70/2018 w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczania opłaty OZE oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE.

Wymagane dane należy przekazywać w formie wypełnionej ankiety stanowiącej załącznik do ww. informacji, na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

Wypełnioną ankietę należy również przesyłać na adres e-mail: oplataoze@ure.gov.pl.

Data publikacji: 10.09.2018

Opcje strony

do góry