Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuletyn URE 3/2018 już opublikowany

W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiamy artykuł dotyczący skutecznej skargi kasacyjnej Prezesa URE w obszarze zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podzielając argumentację i punkt widzenia regulatora w zakresie stosowania art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego. Przedstawiamy dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, punkt widzenia Prezesa URE oraz obszerne fragmenty przełomowego rozstrzygnięcia SN dotyczącego kary pieniężnej za naruszenie obowiązku wynikającego z tzw. warunku jakościowego zawartego w koncesjach na obrót paliwami ciekłymi.

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z siedzibą w Brukseli, jest organem UE upoważnionym do wykrywania, badania i zwalczania oszustw dotyczących funduszy unijnych. Prezentujemy zadania tego organu, zasady prowadzenia działań przez jego pracowników oraz podajemy informacje o przeprowadzonych przez niego dochodzeniach.

Informacje i komunikaty ważne dla sektora, które znalazły się w bieżącym numerze, to m.in. stopa wolna od ryzyka, wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła, zasady i sposób ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2018-2020, wykaz odbiorców przemysłowych, jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji w 2019 r., średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, lista sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na 2018 r., średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, zaktualizowane kwoty kosztów osieroconych, zmiana definicji biomasy i drewna energetycznego, warunki korzystania z nowych form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – tzw. systemów FIT/FIP, zmiany treści wpisów dokonywanych w rejestrze wytwórców wykonujących działalność w zakresie małych instalacji po zmianie definicji mikro- i małej instalacji, czy też zakres stosowania art. 72a oraz sposób obliczania niektórych terminów zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Zapraszamy do lektury.

Data publikacji : 01.10.2018
Data modyfikacji : 01.10.2018

Opcje strony

do góry