Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8014,Obowiazek-sprawozdawczy-dotyczacy-zakupu-energii-elektrycznej-przez-spolki-obrot.html
23.07.2024, 22:10

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu

Prezes URE wzywa wybrane spółki obrotu do cyklicznego składania Informacji zbiorczej na Formularzu O, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez te spółki.

Do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji zbiorczej na Formularzu O dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu.

Więcej szczegółów oraz wzór formularza w sekcji Biznes - Obowiązki sprawozdawcze - formularze - energia elektryczna

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 23.01.2019

Opcje strony