Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe systemy wsparcia dla jednostek w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wejdzie w życie 25 stycznia 2019 r.

W dniu 10 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 42 została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (dalej: „ustawa o CHP”), która wprowadza nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji, zastępujące dotychczas istniejący mechanizm w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji. Ustawa wejdzie w życie w dniu 25 stycznia 2019 r. i w założeniach ma ograniczyć niekorzystne zjawiska środowiskowe, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej, a także ma poprawić efektywność wykorzystania nośników energii poprzez rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Powyższe cele mają zostać osiągnięte dzięki wsparciu w postaci premii dopłacanych wytwórcom do ceny energii elektrycznej w ramach następujących systemów:

  1. aukcyjny system wsparcia – w formie premii kogeneracyjnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, które wygrają aukcje ogłaszane, przeprowadzane i rozstrzygane przez Prezesa URE;
  2. system wsparcia w formie premii gwarantowanej (wysokość premii określana jest przez Ministra Energii w rozporządzeniu) dla:
  • jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW;
  • małych jednostek kogeneracji (nowych, znacznie zmodernizowanych, istniejących lub zmodernizowanych), wchodzących w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW;
  1. system wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej (wysokość premii ustalana jest indywidualnie w drodze decyzji Prezesa URE) dla jednostek kogeneracji (istniejących i zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW;
  2. system wsparcia w postaci naboru – w formie premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji (nowych i znacznie zmodernizowanych) o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, które wygrają nabory ogłaszane i przeprowadzane przez Prezesa URE.

Przed otrzymaniem wsparcia, wszystkie jednostki kogeneracji będą musiały uzyskać decyzję Prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w odpowiednim systemie (postępowanie w tej sprawie prowadzone będzie na wniosek przedsiębiorcy).

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o CHP, do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej, Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu do poszczególnych systemów wsparcia oraz nie ogłasza aukcji i naboru.

W związku z powyższym na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji Biznes „Koncesje – pakiety informacyjne” został opublikowany zaktualizowany pakiet informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji wraz z zaktualizowanym formularzem opisu techniczno-ekonomicznego dostosowanym do nowych przepisów. Kolejne informacje i wyjaśnienia dla przedsiębiorców, w tym przykładowe wnioski o dopuszczenie do poszczególnych systemów wsparcia, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie URE.

Wszelkie zapytania i zagadnienia problemowe dotyczące regulacji zawartych w ustawie o CHP można kierować na adres poczty elektronicznej: chp@ure.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 11.01.2019

Opcje strony

do góry