Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu - stan na koniec 2018 r.

Zgodnie z obowiązującą zasadą dostępu stron trzecich do sieci (TPA - ang. Third Party Access), wszystkim odbiorcom końcowym przysługuje swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Odbiorcy końcowi korzystający z sieci lokalnego dostawcy mogą  indywidualnie wybierać sprzedawcę energii lub gazu, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży.

Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.  

Poniżej dane zebrane na podstawie ankiet kwartalnych wypełnionych przez OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec lat 2011- 2017 r. oraz kolejnych kwartałów 2018 r.

Wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców w III kwartale 2018 r. sprzedaży awaryjnej.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca IV kw. 2018 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 181 453 6 806 1 683 242 70 19 11 33 190 317
układów pomiarowych 211 830 10 443 2 050 273 72 22 11 41 224 742

Istotnym czynnikiem wspierającym decyzje konsumentów o zmianie sprzedawcy gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem IV kw. 2018 r. 145 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 82 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Data publikacji : 12.02.2019
Data modyfikacji : 13.02.2019

Opcje strony

do góry