Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne na 2019 rok

22 marca 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego - PSE oraz taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator.

Stawki dystrybucji dla odbiorców w gospodarstwach domowych spadną średnio o ok. 5 złotych miesięcznie (6,6%)

W sumie spadek średniej stawki za dystrybucję dla wszystkich grup taryfowych (A, B, C i G) dla pięciu  największych dystrybutorów wynosi 4% i wynika głównie z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej. Uzyskanie takiego efektu nie byłoby możliwe, gdyby nie wpływ Prezesa URE na skalkulowanie pozostałych stawek opłat przedsiębiorstw w taki sposób, aby chronić odbiorców przed wzrostem opłat, a jednocześnie zapewnić przedsiębiorstwom środki na realizację inwestycji służących bezpieczeństwu dostaw.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Spadek rachunku w części dot. dystrybucji w grupie G11
przy średnim zużyciu 1780 kWh
[zł/miesiąc] 

Spadek rachunku w części dot. dystrybucji w grupie G12
przy średnim zużyciu 3399 kWh
[zł/miesiąc]

ENEA Operator 4,86 4,58
ENERGA Operator 4,86 4,58
PGE Dystrybucja 4,91 – 5,25 4,55 - 4,73
TAURON Dystrybucja 4,86 4,57 - 4,58
innogy Stoen Operator 4,98 4,70

Skutki zmian rachunków w dystrybucji obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających energię w grupach G11 i G12 – dla średniego zużycia w kraju, co w przybliżeniu odpowiada  rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 osobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym.

Dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (%)

Zmiana średniej stawki w dystrybucji dla odbiorców w grupach G (%)

ENEA Operator - 3,3 - 7,4
ENERGA Operator - 3,9 - 5,6
PGE Dystrybucja - 3,9 - 6,3
TAURON Dystrybucja - 4,0 - 7,1
innogy Stoen Operator - 7,3 - 8,5
Razem - 4,0 - 6,6

Warto przypomnieć, że taryfy dystrybucyjne nie mogły zostać zatwierdzone w terminie umożliwiającym ich wejście w życie z początkiem 2019 r. ze względu na przepisy uchwalonej 28 grudnia 2018 r. tzw. ustawy prądowej[1]. Dopiero nowelizacja tej ustawy, która weszła w życie 6 marca br., wyłączyła spod regulacji ustawy zasady określania stawek opłat dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej, a tym samym umożliwiła Prezesowi URE kontynuowanie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia tych taryf

Regulator nie zatwierdzi taryf na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2019 roku

Nowe regulacje prawne spowodowały także zawieszenie części kompetencji regulatora - wynikających z ustawy Prawo energetyczne - do ustalania taryf na obrót energią w oparciu o zasadę kosztów uzasadnionych czy też zasadę równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii.

Na mocy ustawy zamrażającej ceny prądu nastąpiło przedłużenie do końca 2019 r. stosowania cen ustalonych w taryfach funkcjonujących w dniu 31 grudnia 2018 r. W związku z tym rozpatrywanie przez Prezesa URE wniosków sprzedawców energii o zatwierdzenie taryf na 2019 rok stało się bezprzedmiotowe. Dlatego postępowania administracyjne w tych sprawach zostaną umorzone.

Więcej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2019


[1] Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2018 r., zmieniona ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. 412), która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r.

 

Data publikacji : 22.03.2019
Data modyfikacji : 24.04.2019

Opcje strony

do góry