Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku.

Realizując obowiązki publikacyjne, regulator rynku energii przekazuje informacje dotyczące:

  • średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2018
  • wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r.
  • średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018

Szczegóły zawarte są w poniższych Informacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2019 w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2019 w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1988)

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2019 w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2018

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 29.03.2019

Opcje strony

do góry