Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuletyn URE 1/2019 już w sieci

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru wydawnictwa Urzędu.

W bieżącym wydaniu Biuletynu URE publikujemy raport o planach inwestycyjnych na lata 2018-2032 przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem ener­gii elektrycznej. Dokument ten powstał na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez 63 przedsiębior­stwa energetyczne oraz informacji o zapotrzebowaniu na moc od operatora systemu przesyłowego. Raport odnosi się m.in. do oceny długoterminowego bezpie­czeństwa dostaw energii elektrycznej, w szczególności możliwości długoterminowego zrównoważenia pro­dukcji energii z jej zapotrzebowaniem.

Ponadto prezentujemy kolejne materiały związane z kwestiami ko­rupcji. W artykułach opisano zjawisko korupcji gospodarczej, obietnicę korzyści, korzyść mająt­kową i osobistą, czyn nieuczciwej konkurencji, czynność preferencyjną, a także Indeks Percepcji Ko­rupcji w 2018 r., będący światowym wskaźnikiem korupcji w sektorze publicznym, przedstawiającym ocenę stopnia korupcji w 180 krajach i regionach.

Informacje i komunikaty ważne dla sektora, które znalazły się w bieżącym numerze, to m.in. średnia kwartalna cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym, kwartalna stopa wolna od ryzyka, zakres stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE, reguły kumulacji pomocy inwestycyjnej, wyniki aukcji OZE, średnie kwartalne ceny gazu ziemnego z zagranicy, sprzedawcy zobowiązani, o których mowa w ustawie OZE, osiągnięta oszczędność energii finalnej wynikająca z ustawy o efektywności energetycznej, wykaz odbiorców przemysłowych, a także średnie kwartalne ceny energii niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży.

 

Data publikacji : 29.03.2019
Data modyfikacji : 29.03.2019

Opcje strony

do góry