Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu - stan na koniec I kwartału 2019 r.

Systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy zostało podjęte z uwagi na stopniowo postępującą liberalizację rynku gazu.

Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Analiza danych została przeprowadzona na podstawie ankiet kwartalnych, zebranych od OGP Gaz-System S.A., Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., a także innych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r ,2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r. oraz na koniec I kwartału 2019 r.

Wykres zmian sprzedawcy nie obejmuje uruchomionej na rzecz odbiorców sprzedaży awaryjnej (rezerwowej)

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą ilość podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy operatorem a sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem I kw. 2019 r. 147 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP, w tym 79 sprzedawców posiadało również umowy z OSD Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

Poniższa tabela przedstawia liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca I kw. 2019 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców jak i układów pomiarowych.

Zmiana sprzedawcy (liczba przełączeń) wg: W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 193 885 7 377 1 799 257 70 19 11 33 203 451
układów pomiarowych 227 086 11 262 2 182 289 72 22 11 41 240 965
Data publikacji : 21.05.2019
Data modyfikacji : 21.05.2019

Opcje strony

do góry