Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzór informacji i oświadczenia dla odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 54 ustawy OZE

Informacje i oświadczenie powinny być przekazane do 31 sierpnia 2019 r.

W Informacji nr 40/2019 przypominamy odbiorcom przemysłowym o obowiązku złożenia:

1) informacji o:

  1. ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku,
  2. spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy OZE,
  3. wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE - w przypadku odbiorców przemysłowych, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy OZE;

2) oświadczenia o następującej treści:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że:

  1. dane zawarte w informacji, o której mowa w art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, są zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1.";

Zobowiązanie dotyczy odbiorców przemysłowych (w rozumieniu art. 52 ust. 6 ww. ustawy), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy OZE i zostali ujęci w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2019 w sprawie jednolitego tekstu wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Termin 31 sierpnia 2019 r. do złożenia ww. informacji i oświadczeń jest terminem materialnoprawnym, stąd o jego zachowaniu decyduje data wpływu przedmiotowej informacji i oświadczenia do URE, a nie data nadania przesyłki zawierającej te dokumenty.

Wraz z Informacją Prezesa URE nr 40/2019 przedstawiono wzory informacji oraz oświadczeń, które należy przedkładać wraz z:

  • dowodami wniesienia opłat zastępczych uiszczonych celem realizacji obowiązków (UWAGA: dotyczy tylko odbiorców przemysłowych samodzielnie realizujących obowiązki w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia);
  • sprawozdaniem finansowym za rok 2018.

Więcej w Informacji Prezesa URE nr 40/2019

Data publikacji : 07.06.2019
Data modyfikacji : 07.06.2019

Opcje strony

do góry