Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biuletyn URE nr 2/2019

Najnowszy numer kwartalnika zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2018 r., stanowiące szczegółowe podsumowanie prac prowadzonych przez regulatora w ubiegłym roku.

Podobnie jak w latach poprzednich, Prezes URE starał się konsekwentnie i odpowiedzialnie wypełniać misję zapewnienia równowagi interesów uczestników rynku paliw i energii w ramach realizowanej przez państwo polityki energetycznej, podporządkowanej takim nadrzędnym przesłankom jak bezpieczeństwo energetyczne, wysoka konkurencyjność gospodarki i zrównoważony rozwój.

Zasadnicze kwestie, jakie zostały poruszone i omówione w tegorocznym dokumencie, dotyczą przede wszystkim spraw odnoszących się do sposobu realizacji prawnych obowiązków Prezesa URE. Wynikają one w głównej mierze z często nowelizowanej ustawy - Prawo energetyczne oraz szeregu innych aktów prawnych, dotyczących spraw z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Należy także wskazać, że Prezes URE w roku sprawozdawczym realizował bardzo dużo zadań wynikających z rozporządzeń unijnych, których wydanie miało na celu przyspieszenie procesu budowy wspólnego rynku energii elektrycznej oraz wspólnego rynku gazu.

Sprawozdanie zostało podzielone na części, w których szczegółowo opisano działania podejmowane przez Prezesa URE zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W pierwszej części zaprezentowano m.in. ustawowe obowiązki Prezesa URE, organizację i funkcjonowanie urzędu, sądową kontrolę działalności regulatora oraz wyniki kontroli, jakim podlegała działalność Prezesa URE w 2018 r. Część druga to opis działań podjętych przez regulatora na arenie międzynarodowej oraz związanych z rozporządzeniem REMIT. W kolejnych częściach dokumentu przedstawiono działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i podsektorze paliw ciekłych. Następne części poświęcone zostały m.in. działalności kontrolnej prowadzonej przez urząd, wskaźnikom cenowym ustalanym przez regulatora, rozstrzyganiu sporów, czy też zagadnieniom odnoszącym się do wzmocnienia pozycji odbiorcy paliw i energii. Osobne części publikacji poświęcone zostały także systemowi wsparcia OZE oraz próbie oceny najważniejszych problemów sektora wraz z propozycją podjęcia działań zmierzających do sprawnej i prawidłowej realizacji polskiej polityki energetycznej.

Zapraszamy do lektury!

 

Data publikacji : 03.07.2019
Data modyfikacji : 03.07.2019

Opcje strony

do góry