Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8474,Ogloszenie-pierwszych-w-2019-r-aukcji-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-OZE.html
22.07.2024, 21:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie pierwszych w 2019 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił pierwsze - w roku 2019 - aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z Harmonogramem aukcji, ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 25 i 26 listopada oraz 2, 3 i 4 grudnia br. Aktualny Regulamin aukcji dostępny jest  na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

W ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali potwierdzenie złożenia deklaracji, o którym mowa w art. 71 ust. 4 tej ustawy dla:

      1. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 1. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,

      3. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 1. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;

       5. instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Uwaga!
Przypominamy, iż zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w roku 2019 oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA ANI WYCOFANA, co wynika z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1524). Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty IPA.

Prosimy Państwa o uważne wprowadzanie danych obejmujących zwłaszcza:

 • - cenę sprzedaży oferowanej energii,
 • - ilość energii oferowanej do sprzedaży - z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
 • - wartość pomocy inwestycyjnej oraz
 • - cenę skorygowaną.
.

 

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 % wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 % ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zatwierdzonym w dniu 8 października br. Regulaminem aukcji oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej urzędu w sekcji poświęconej aukcyjnemu systemowi wsparcia.

Data publikacji : 21.10.2019
Data modyfikacji : 15.11.2019

Opcje strony