Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza pierwsza w tym roku aukcja OZE

25 i 26 listopada odbywają się pierwsze w tym roku aukcje OZE. W sumie na ten rok zaplanowanych jest 12 aukcji. Ich pierwszy etap dotyczy podmiotów już istniejących. Natomiast od 5 grudnia będą odbywać się aukcje dla nowych wytwórców zielonej energii. Polska aukcja odnawialnych źródeł energii wyznaczona na początek grudnia jest jedną z największych na świecie i największą dla lądowej energetyki wiatrowej w Europie.

Aukcje, podobnie jak w roku ubiegłym, będą przeprowadzane za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), na której wytwórcy mogli zakładać konta i rejestrować instalacje.

  ‒ System IPA został przetestowany pod względem funkcjonalności i wydajności –  informuje Rafał Gawin, Prezes URE. ‒ Jest on bardzo intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, usprawnia nie tylko przeprowadzenie aukcji, ale co istotne – także proces prekwalifikacji i raportowania jej wyników.

Sesje aukcji każdorazowo będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Zasady kalkulacji pomocy publicznej są takie same jak w roku ubiegłym, nieco odmienne są natomiast koszyki i ceny referencyjne dla każdej z kategorii instalacji.

  • Aukcje dla instalacji istniejących: 25-26 listopada

W pierwszej z tegorocznych aukcji mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogą to być dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas dzisiejszej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

26 listopada odbędzie się natomiast aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

  • Aukcje dla instalacji istniejących: 2-4 grudnia

Pierwsza z grudniowych aukcji dedykowana jest małym, już istniejącym elektrowniom wodnym (o mocy poniżej 1 MW). W kolejnych aukcjach o wsparcie będą mogły ubiegać się małe istniejące biogazownie rolnicze, a także instalacje na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz i instalacje termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowane instalacje spalania biomasy (wszystkie o mocy nie większej niż 1 MW).

  • Aukcje dla instalacji nowych: 5-13 grudnia

Zgodnie z ustalonym harmonogramem aukcje dedykowane nowym instalacjom odbędą się w terminach 5-13 grudnia br. Na 5 grudnia zaplanowano aukcję dla większych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych (o mocy powyżej 1 MW).

‒ W przypadku fotowoltaiki możemy mówić o pewnego rodzaju „boomie”. Ta technologia stanowi istotny składnik przyszłego energy-mix. Mamy więc aukcje dedykowane energii ze słońca, jest program prosument, są programy o charakterze inwestycyjnym jak np. „Mój prąd”. To wszystko sprawia, że w przypadku energii ze słońca możemy zacząć mówić już o gigawatach mocy zainstalowanej, która będzie szczególnie przydatna w czasie letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną –  zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

 

ZASADY AUKCJI

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli dotyczą one różnych instalacji OZE. Warunkiem jest by każda z tych instalacji spełniała parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, aukcji nie rozstrzyga się.

Aukcję wygrywają podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii netto, a których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Takie rozwiązanie - tzw. reguła wymuszania konkurencji - powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, oferty te szeregowane są według kolejności ich złożenia.

 

 

.

Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu informacje o wynikach aukcji.

URE przypomina jednocześnie o konieczności ustanowienia właściwego zabezpieczenia (kaucji/gwarancji bankowej) przed przystąpieniem do aukcji, przestrzegania na etapie ofertowania zasad reprezentacji wynikających z KRS oraz rozważnego wypełniania formularza oferty. Co istotne dla uczestników aukcji, nie będzie można wycofać ani zmienić oferty po jej wysłaniu.

W efekcie przeprowadzenia pierwszych aukcji OZE, które odbyły się w grudniu 2016 r., wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęło 56 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 53,515 MW oraz jedna instalacja wiatrowa o mocy 0,8 MW. W wyniku aukcji z 2017 r. wytwarzanie rozpoczęło aż 302 farm fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi 261,353 MW oraz dwie instalacje wiatrowe o sumarycznej mocy 1,7 MW. Jeśli chodzi o zwycięzców aukcji przeprowadzonych w 2018, wytwarzanie rozpoczęło sześć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,926 MW oraz 1 instalacja wiatrowa o mocy 0,85 MW. Należy przy tym pamiętać, że wytwórcy, którzy wygrali ubiegłoroczną aukcję, mają jeszcze czas na zaraportowanie ukończenia swoich inwestycji.

Z danych URE wynika, że w połowie bieżącego roku największy odsetek źródeł odnawialnych przyłączonych do systemu elektroenergetycznego stanowiły elektrownie wiatrowe (prawie 6 GW). Innym źródłem zielonej energii w Polsce są instalacje biomasowe (prawie 1,5 GW mocy zainstalowanej) oraz elektrownie wodne (prawie 1 GW). Najniższy odsetek stanowią biogaz (prawie 240 MW) i energia słońca (prawie 260 MW).

 

wg stanu na 30.06.2019 r. uwzględniono mikroinstalacje (wnioskujące o wydanie świadectwa pochodzenia), małe instalacje, jednostki podlegające koncesjonowaniu przez Prezesa URE oraz jednostki podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Szczegółowy harmonogram aukcji, regulamin oraz ogłoszenia dotyczące poszczególnych aukcji dostępne są w zakładce  - Aukcje OZE

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 25.11.2019
Data modyfikacji : 25.11.2019

Opcje strony

do góry