Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/8673,Prezes-Urzedu-Regulacji-Energetyki-monitoruje-sektor-cieplowniczy.html
19.05.2024, 19:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje sektor ciepłowniczy

W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, regulator wezwał przedsiębiorców do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych.

Coroczne sprawozdanie nazywane URE-C1 obejmuje swym zakresem informacje dotyczące m.in. charakterystyki techniczno – ekonomicznej przedsiębiorstw, produkcji i sprzedaży ciepła, rodzajów paliw zużywanych do jego wytwarzania oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Informacje uzyskane w wyniku tego badania stanowią dla regulatora podstawę do oceny branży i efektywności przedsiębiorstw.

W tym roku Prezes URE chce także dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa dostosowują się do stojących przez branżą wymogów środowiskowych.

– Chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych w naszym kraju do obowiązków wynikających z tzw. dyrektywy IED1w sprawie emisji przemysłowych. To ważne z punktu widzenia stabilności dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrywania odbiorców w ciepło – zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

 

Z tego względu regulator oczekuje od przedsiębiorców informacji m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, zakresu i stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji, przewidywanego terminu ich zakończenia oraz wielkości nakładów, jakie się z tym wiążą.

Wdrożone do polskiego porządku prawnego - przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz odpowiednie rozporządzenia wykonawcze - normy środowiskowe, wprowadzają konieczność zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji tych gazów i pyłów. Jeżeli wytwórcy ciepła nie dostosują się do wymogów środowiskowych w odpowiednich terminach, źródła wytwórcze nie spełniające norm emisyjności będą musiały co do zasady zostać wycofane z eksploatacji.

Badaniem objętych zostało ok. 400 podmiotów. Wszystkie koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem ciepła lub jego obrotem mają czas na złożenie Prezesowi URE sprawozdań do 28 lutego br.

Wiecej w zakładce - biznes - obowiązki sprawozdawcze - formularze - ciepło

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl


1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola); tzw. Dyrektywa o emisjach przemysłowych

Data publikacji : 21.01.2020
Data modyfikacji : 21.01.2020

Opcje strony