Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina o obowiązku złożenia sprawozdania rocznego CHP

Do 15 marca każdego roku wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemach wsparcia dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych zobowiązani są do złożenia do Prezesa URE sprawozdania rocznego CHP.

Zgodnie ustawą o promowaniu energii elektrycznej  z wysokosprawnej kogeneracji1 obowiązek dotyczy  wytwórców energii elektrycznej uprawnionych do otrzymania premii:

 • gwarantowanej (PG);
 • gwarantowanej indywidualnej (PGI);
 • kogeneracyjnej (PK);
 • kogeneracyjnej indywidualnej (PKI), a także

uczestniczących w systemie wsparcia w formie gwarancji pochodzenia CHP (GPCHP).

Podstawowe informacje:

 1. termin – do 15 marca każdego roku;
 2. sprawozdanie musi zostać potwierdzone przez operatora systemu elektroenergetycznego,
 3. do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji;
 4. do sprawozdania należy załączyć opinię akredytowanej jednostki () oraz schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji;
 5. sprawozdanie powinno zawierać dane dotyczące jednostki kogeneracjii:
 • za okres poprzedniego roku;
 • określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji;
 • prezentować dane zgodnie z ozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1851)/.

Niezłożenie ww. sprawozdania we wskazanym terminie lub przekazanie w sprawozdaniu informacji nieprawdziwych lub niepełnych, sankcjonowane jest karą pieniężną,
na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

W celu prawidłowego wypełnienia ww. obowiązku, na stronie URE zostały zamieszczone rekomendowane do stosowania wzory:

-  sprawozdania wraz z załącznikami;

-  opinii akredytowanej jednostki.

WAŻNE: Do realizacji ww. obowiązku za rok 2019, w terminie do 15 marca 2020 r. zobowiązani są wytwórcy, którzy uzyskali decyzję o dopuszczeniu do systemu wsparcia (PG/PGI).

------------------------------------------------

1) art. 77 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42 i 412)

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

Data publikacji : 28.01.2020
Data modyfikacji : 29.01.2020

Opcje strony

do góry