Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki przedsiębiorców działających na rynku paliw ciekłych

1 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosku o koncesję lub zmianę zakresu posiadanej koncesji oraz wniosku o wpis do rejestru lub zmianę wpisu.

 

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach ciążących na podmiotach prowadzących przed 1 września 2019 r. działalność polegającą na:

  • wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne,
  • obrocie tymi paliwami, w tym obrocie z zagranicą,
  • przywozie paliw ciekłych.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte zostały w  Komunikacie Prezesa URE Nr 87/2019 w sprawie zmian w obszarze koncesjonowania rynku paliw ciekłych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Wskazane powyżej podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji bądź wniosku o wpis do rejestru podmiotów przywożących lub zmianę tego wpisu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących, tj. do 1 marca 2020 r.

Konsekwencją niezłożenia wniosku we wskazanym terminie będzie wykonywanie działalności bez wymaganej koncesji, z naruszeniem warunków posiadanej koncesji lub bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Termin 3 miesięcy na złożenie stosownego wniosku liczony jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z 27 listopada 2019 r., tj. od 1 grudnia 2019 r. – zatem termin realizacji obowiązku upływa z 1 marca 2020 r.

Data publikacji : 26.02.2020
Data modyfikacji : 26.02.2020

Opcje strony

do góry