Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, Prezes URE publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku. Realizując te obowiązki, regulator rynku energii informuje o:

  • średnich cenach sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2019,
  • średniej cenie energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2019,
  • poziomie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 22 września 2017 r.

Szczegóły podano w Informacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2020 w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2020  w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2019

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2020 w sprawie  wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988)

 

Data publikacji : 30.03.2020

Opcje strony

do góry