Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE przypomina wytwórcom energii: 30 kwietnia upływa termin złożenia planów inwestycyjnych na lata 2020-2034

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej równej lub większej niż 50 MW, co 2 lata sporządzają i przedkładają Prezesowi URE prognozy na okres kolejnych 15 lat. Obowiązek ten wynika z art. 16 ust. 20 ustawy - Prawo energetyczne. Zgodnie z nim, do 30 kwietnia danego roku przedsiębiorstwo aktualizuje prognozy oraz informuje o tym Prezesa URE i operatorów systemów elektroenergetycznych, do których sieci jest przyłączone.

Prognozy piętnastoletnie powinny obejmować w szczególności informacje o: ilości wytwarzanej energii elektrycznej, pracach modernizacyjnych, rozbudowie istniejących lub budowie nowych źródeł, a także dane techniczno-ekonomiczne dotyczące typu i wielkości tych źródeł, ich lokalizacji oraz rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej.

Powyższe informacje należy przesłać do 30 kwietnia 2020 r. na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181

Zachęcamy też do korzystania z właściwego podpisu elektronicznego w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

Wskazówki dotyczące kontaktu z Urzędem Regulacji Energetyki przy użyciu narzędzi teleinformatycznych znajdują się na stronie URE.

Wypełnione formularze w formacie Excel (w osobnych plikach), należy również przekazać w formie elektronicznej na adres prognozy2020@ure.gov.pl

Więcej informacji dla przedsiębiorców mających przygotować plany znajduje się w Informacji Prezesa URE nr 29/2020. Formularze wraz z objaśnieniami znajdują się na stronie URE w dziale Biznes/ obowiązki sprawozdawcze.

Data publikacji : 15.04.2020
Data modyfikacji : 15.04.2020

Opcje strony

do góry