Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdania dotyczące paliw i biopaliw ciekłych także elektronicznie

W ramach prac rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, Prezes URE przedstawił szereg postulatów. Jeden z nich dotyczył ułatwień dla przedsiębiorców branży paliwowej w składaniu regulatorowi sprawozdań dotyczących paliw i biopaliw ciekłych.

Sprawozdania dotyczące paliw i biopaliw ciekłych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Nowe przepisy[1] ujęte w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej stanowią, że w czasie trwania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, sprawozdania oraz informacje dotyczące paliw ciekłych i biopaliw ciekłych[2] można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wydłużenie terminu składania sprawozdań z realizacji NCW o 30 dni

Ponadto terminy składania sprawozdań za 2020 rok, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (art. 30b ust. 1 i 3), składane przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy zostały wydłużone o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.

Sprawozdania oraz informacje, wypełnione i podpisane przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę zobowiązanego do ich złożenia, należy zeskanować i wysłać na adres poczty elektronicznej: dpc@ure.gov.pl wraz z ich wersją edytowalną (w formacie Excel). Można także skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 


[2] Chodzi o sprawozdania oraz informacje, o których mowa w art. 4ba ust. 4, art. 43d ust. 1 i art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a także sprawozdania, o których mowa w art. 30b ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199)

Data publikacji : 23.04.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry