Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfę dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi systemu magazynowania Gas Storage Poland

Średnie opłaty za usługi magazynowania będą niższe o ok. 1,2 proc.

Taryfa za usługi magazynowania paliwa gazowego dla przedsiębiorstwa Gas Storage Poland (dalej GSP) została zatwierdzona 15 maja 2020 r. i będzie obowiązywała od dnia wprowadzenia jej do stosowania przez przedsiębiorstwo do 31 marca 2021 r.

Na obecny rok magazynowy GSP zaoferowała łącznie 172 238 pakiety na zasadach usług długoterminowych, tj. o 3,3 proc. więcej niż w poprzednim roku magazynowym. Średnie opłaty za usługi magazynowania uległy obniżeniu o ok. 1,2 proc. Jednocześnie średnie opłaty za usługi magazynowania:

a. dla usług długoterminowych na zasadach ciągłych w formie pakietów są niższe o ok. 2,5 proc.,

b. dla usług długoterminowych na zasadach przerywanych w formie pakietów są wyższe o ok. 2,2 proc.

Zmiana relacji poziomu opłat za usługi świadczone na warunkach ciągłych i przerywanych (oraz jej kierunek)  jest pierwszym etapem dostosowania wyceny usług magazynowania paliwa gazowego do regulacji[1] nakazującej uwzględnienie w wycenie usług przerywanych prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy.

W wyniku rozbudowy systemu przesyłowego, do którego przyłączony jest PMG Wierzchowice, zwiększono zdolności magazynowe tej instalacji. Aktualna pojemność czynna instalacji magazynowych gazu wysokometanowego wynosi 3175 mln m3.

Zakres usług magazynowych przewidzianych w aktualnie zatwierdzonej taryfie nie uległ zmianie w stosunku do Taryfy 1/2019 GSP. Taryfa przedsiębiorstwa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE  - Paliwa gazowe.

***

  • GSP, spółka z grupy kapitałowej PGNiG, jest jedynym przedsiębiorstwem, które posiada koncesję na magazynowanie paliw gazowych i pełni funkcję operatora systemu magazynowania w naszym kraju.
  • W 2020 r. Prezes URE dokonał zmiany koncesji GSP na magazynowanie paliw gazowych, poszerzając jej zakres o 100 mln m3 pojemności magazynowej instalacji magazynowej PMG Wierzchowice.
  • Usługi magazynowania gazu w instalacjach magazynowych świadczone powinny być w sposób niedyskryminacyjny i transparentny. GSP opracowała Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania, do którego załącznikami są wzorce umów o świadczenie usług magazynowych, mający charakter wiążący dla podmiotów zamawiających usługi magazynowania. W obecnym stanie prawnym ustawa – Prawo energetyczne nie przewiduje zatwierdzania regulaminu przez Prezesa URE. Operator systemu magazynowania opracowuje go samodzielnie, a ewentualne jego zmiany poprzedzają konsultacje społeczne zmian RŚUM. Także sam operator podejmuje decyzję co do uwzględnienia ich wyniku w zmianie regulaminu.
  • Magazyny gazu spełniają ważną rolę w krajowym systemie przesyłowym. Po pierwsze pozwalają na gromadzenie nadwyżek gazu w okresach niższego zapotrzebowania na gaz ziemny i tym samym umożliwiają pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresach zimowych. Zapewniają też optymalizację: zarówno zakupów (krótkoterminowe przechowywanie gazu zwłaszcza przy krótkoterminowych zmianach jego cen) jak i wykorzystania zdolności przesyłowych systemu przesyłowego. Rola magazynów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu na wypadek krótkotrwałych zmian zapotrzebowania odbiorców lub awarii w systemie, czy bardziej ogólnie - zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez możliwość przechowywania zapasów obowiązkowych – jest nie do przecenienia.
  • Polska posiada obecnie siedem podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o statusie instalacji magazynowych (na bazie których udostępniane są usługi magazynowania paliw gazowych) o łącznej pojemności 3,2 mld m³ oraz dwa podziemne magazyny gazu zaazotowanego o łącznej pojemności czynnej 230 mln m3 (wykorzystywane przez sektor wydobycia gazu ziemnego). Aktualnie pojemności czynne instalacji magazynowych pozwalają na pokrycie około 17 proc. rocznego zapotrzebowania.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:
Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
​Departament Komunikacji Społecznej
tel.: 22 487 55 94
e-mail: rzecznik@ure.gov.pl

 

[1] art. 15 ust 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

Data publikacji : 15.05.2020
Data modyfikacji : 15.05.2020

Opcje strony

do góry